Referat af skolebestyrelsesmøde d. 8.oktober 2018

17:00 – 19:30
 

Skolebestyrelsesmøder

 

FRAVÆRENDE: Signe Broe

Punkter

Sagsfremstilling

Indstil-

linger

Referat

 1. Valg af ordstyrer

 

 

Christina

Jakob Rasmussen

 1. Godkendelse af referat

 

 

Godkendt.

 1. Nyt fra elevrådet

Kort referat fra sidste elevrådsmøde

Jens Vinther/

Nikolaj Olsen

Finn Næshave orienterer:

Eleverne ønsker, at mobilerne bliver samlet sammen kl. 8:00

Gerne i aflåst skab i klassen i en beskyttet kasse.

 1. Høringssvar: bæredygtighed m.v.

Hvor langt er vi og hvad er det næste som skal ske.

 

Finn Næshave/ Christina Stavnsbjerg

Finn Næshave og Christina Stavnsbjerg.

Skolebestyrelsens høringssvar

Der tilføjes at:

 • Der er bekymring ved store klasser
 • Ved elev nr. 29; hvilke kriterier vægtes ved yderligere elever?
 • Bevare bæredygtig skole – genoptage processen igen

 

Finn Næshave sender det tilrettede høringssvar til Børn og Unge udvalget

 1. Mobiltelefoner i skoletiden

Emnet bliver taget op i personalegruppen torsdag samt indførelse af tiltag fra skolebestyrelsens side

 Finn Næshave / Christina Stavnsbjerg

Hvis der skal foretages ændringer i elevernes brug af mobiler, skal afsnittet om mobiler i samværsreglerne på principniveau ændres.

 

Der kommer indstillinger fra pædagogisk personale og fra eleverne om elevernes brug af mobiltelefoner.

 

Ved kommende

skolebestyrelsesmøde gennemgås indstillingerne.

Ved en eventuel uenighed nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra skolebestyrelsen.

 1. Skolebestyrelsen: tema ”kontakt udadtil”

Ordet på b

Finn Næshave /
Mimi Visbjerg

Skolebestyrelsen blev inddelt i fire grupper og lavede ”Bordet rundt”

Følgende udsagn fra grupperne:

Samarbejde med Politikeren.

 • Lave turnusordning for deltagelse i dialogmøder.
 • Opmærksomhed på at skolebestyrelsen kan sætte punkter på dagsordenen til dialogmøderne
 • Forum 5762.

 

 

Samarbejde med Forældrene:

 • Et skoleblad til alle tre grupper
 • Skolebestyrelsens facebookside nedlægges og i stedet bruges Vestermarkskolens facebookside.
 • Synlighed – opmærksomhed på møde, referater, høringssvar på FB og intra.
 • Gerne have fællesarrangementer, finde noget vi er fælles om, noget der vedrører forældrene
 • Socialt samvær mellem forældrene.
 • Sms-påmindelse til forældre til eksempelvis forældremøder eller andre arrangementer.

 

Samarbejde med lokalsamfundet:

 • Netværk og Åben skole
 • Advisere reboard (Christina??)

      -    Sociale medier – vi deler fra

            Facebook og ind i andre

            Lokale grupper.

 

 1. Klub fra 4.klasse

Kort emne fra sidste møde

Sine Wiggers

Der er juniorklub i Ollerup for 4. 5. og 6. klasserne. Der er pt ingen klubtilbud i Vester Skerninge.

Det kunne være et punkt ved et forældrearrangement, for formidling til at forældrene arbejder på en proces.

 

 1. Meddelelser

Formand

Personale

Forældrevalgte

Skoleleder

 

Formand: Intet at berette

 

Personale: to lærer og en afdelingsleder skal på Arbejdsmiljøkursus

 

Forældrevalgte: intet at berette

 

Skoleleder: Flere skoleledere fra Svendborg kommune har været på studietur på Færøerne i forbindelse med Kurs 2100 Nord. Finn Næshave har etableret kontakt med Island og Norge.

 

En lærer har opsagt sin stilling. Der ansættes en kandidat i en begivenhedsbestemt stilling.

 1. Punkter til næste møde

 

 

Samværsregler (Mobiltelefoner)

Opsamling af ”bordet rundt”

Nye emner

Regnskab 18/budget 19