Vidste du? - BYOD (bring your own device)
 

Regeringens digitaliseringsstrategi

Som en del af regeringens digitaliseringsstrategi, der løb i perioden 2011-2015, blev det besluttet, at alle elever senest fra august 2014 skulle have adgang til en computer (pc, bærbar, tablet e.l.) i undervisningen. Dette ved enten at medbringe egen enhed, eller ved at få stillet en til rådighed af skolen. Dette mundede ud i BOYD (bring your own device).
Intentionen var og er, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, idet det forudsættes, at IT og digitale læremidler kan være med til at flytte undervisningen ud af de vante rammer, og derved motivere eleverne til at lære på nye måder. Samtidig kan det også tilgodese elever med særlige behov, samt udfordre de fagligt stærkeste elever, ligesom IT-færdigheder yderligere kan styrke de kompetencer, der i stigende grad efterspørges fra samfundet.

Medbring eller lån

Ikke alle har mulighed for-/ønsker ikke, at medbringe egen computer i skolen. I de tilfælde stiller skolen enheder til rådighed, der kan lånes på lige fod med de bøger de undervises efter i løbet af året (taskebøger), det er således ikke et krav at man medbringer egen computer. Dog opfordres alle elever til at medbringe deres egen computer, da det kan være en stor fordel, at arbejde på sit eget kendte udstyr. Sørg i den forbindelse for, at dit barn er fortrolig med udstyret, inden det tages i brug på skolen.
Vælger man at låne en af skolens computere, udfylder man en lånekontrakt, der underskrives af en forælder. Dette er en mulighed fra 4. klasse. Disse computere må tages med hjem.
På 0. til 2. årgang anvendes iPad/tablet, når der arbejdes online. Her råder hver enkelt klasse over et antal iPads, svarende til én enhed pr. to elever. På 3. årgang råder hver klasse over et antal bærbare PC’er, svarende til én enhed pr. to elever. Disse enheder anvendes udelukkende i undervisningstiden, og kan ikke lånes med hjem. Elever på disse klassetrin kan også med fordel medbringe egen enhed.

Opladning

Vi forventer, at alle elever møder i skole med opladet computer, og husker at medbringe opladerkabel. Løber man tør i løbet af skoledagen, er der i 3. - 9. årgangs klasselokaler installeret kabeltromler i loftet, der kan anvendes, så der ikke løber kabler på tværs af lokalet. Dette mindsker risikoen for at snuble over et kabel, hvorved computere kunne falde på gulvet.

Online undervisning

Meget af elevernes undervisning foregår stadig med udgangspunkt i bøger og éngangsmateriale, men der bliver i lige så høj grad undervist via online-portaler. Skolens pædagogiske læringscenter (PLC) sørger for at vælge et udbud der, udover de forskellige fag, også tilgodeser de forskellige klassetrin.

Netværk

I takt med den øgede netværksbelastning, er skolens trådløse netværk blevet opgraderet, således at det kan bære, at mange elever er online samtidig. Der er således ikke nogen forældreudgift forbundet med brug af data, når jeres barn er online i undervisningen eller i skoletiden i det hele taget. Dit barns lærer eller en af skolens IT-vejledere kan hjælpe med at logge på skolens netværk.

Forsikring/ erstatning ved ødelagt udstyr

Der er selvfølgelig altid en risiko for at teknisk udstyr kan blive skadet, fx hvis enten dit eget barn eller en anden kommer til at tabe/skubbe til udstyret. Her gælder det, at privat udstyr dækkes af skadevolders forsikring, mens skolen selv dækker skader på skolens eget udstyr, med mindre der er tale om at eleven forsætligt eller uagtsomt har forårsaget skaden.
I 4. - 9. årgangs klasselokaler er der mulighed for at låse sin computer inde, både for at tyverisikre mens eleverne er til frikvarter eller har undervisning i andre lokaler, men også så udstyret er sikret mod skader fx i løbet af frikvarterer. Eleverne kan få udleveret en personlig nøgle på skolens kontor, såfremt man ønsker at benytte sig af denne mulighed. Nøglen skal afleveres på kontoret igen ved skoleårets udgang, da man typisk flytter til nyt klasseværelse efter sommerferien.
Skulle det alligevel ske, at privat udstyr bliver stjålet fra skolen, gælder samme regler for erstatning som ved skader.

Hvilket udstyr skal vi købe?

På skolens hjemmeside kan du læse mere om Svendborg Kommunes anbefalinger til køb af computer til skolebrug, herunder hvilke minimumskrav der stilles til styresystem m.v.
Der er ikke krav til specielle programmer. Alt hvad eleven kommer til at arbejde med på computeren, kan tilgås online via skolens tilkøbte undervisningsportaler. Vi arbejder desuden i Google Docs, hvor eleverne laver deres skriftlige opgaver. Alt tilgås ved at logge på med elevens personlige UNI-login.

God netetik

Når alle elever har adgang til nettet i hele skoletiden, giver det dem uanede muligheder for informationssøgning og kommunikation, hvilket ikke alt sammen er lige børnevenligt. En del af undervisningen via IT, går derfor også ud på at lære eleverne om god etik på nettet.