Referat af skolebestyrelsesmøde
mandag d. 17. juni kl. 17.30 til 21:00
 
Fraværende. Kirsten Midtiby Jensen – Karin Møller Petersen – Kim Larsen
 
206.          Fysisk gennemgang af indskolingen.
Serviceleder viste rundt og berettede om de bygningsændringer, der skal forestå.
 
207.          Godkendelse af referat.
Referat godkendt
 
208.          Nyt fra elevrådet.
Sidste skoledag blev fejret på bedste vis og dagen forløb eksemplarisk. Der var efterfølgende pænt ryddeligt over alt.
 
209.          Skolens hjemmeside
Punktet udgår
 
210.          Skolebestyrelsens årsberetning
Det har været vanskeligt tidsmæssigt, at afgive årsberetning grundet flere opgaver, høringsrunde og den nye skolelov der er på vej. Det blev debatteret på hvilken måde det bedst muligt kunne planlægges.
 
Beslutning: Årsberetning lægges ud på intra, herefter kan alle skolebestyrelsesmedlemmer kommentere den inden deadline d. 21. juni. Derefter søger to af bestyrelsesmedlemmerne for, at den kommer på forældre intra.
Skolebestyrelsen afgiver den mundtlige beretning ved de kommende forældremøder, og dette koordineres når strukturen på møderne er på plads.
 
 
211.          Hvordan melder man sit barn fraværende på Vestermarkskolen
                 Punktet udgår
 
 
212.          Resultat af høring med forældrene
                 Der var oplæg ud fra de bilag, der er vedlagt til mødet.
                 Der var kun kommet et reelt svar på den skriftlige høring.
Der er afholdt møder med forældreklasserepræsentanter og der var et okay fremmøde. Forældrene kunne bidrage med deres ideer og synspunkter og de var meget engageret.
Følgende temaer/overskrifter fra møderne var:
Bæredygtig
Skolen og samfundet
Idræt
Brande skolen
Kulturelt
Forældrene skal opdrages til ordentlighed
Forældrene skal deltage i socialt samvær – være rollemodeller – være inklusionsforbillede
Have forældredage
Integrer fritidsaktiviteter
Oprettelse af juniorklub på skolen – de unge i hallen – lave et ungemiljø i området
Samarbejde med andre institutioner
Samarbejde med erhvervslivet
Samarbejde med friskolerne om bl.a. kultur
 
Kommentar til oplægget:
I forhold til skolens udviklingsarbejde, er der enighed mellem personalet og forældrenes mål
Hvordan sættes der proces på, og hvordan kommer der samspil mellem image og identitet.
Hvis skolen ”griber” Ny nordisk skole ved årsskiftet, vil det ligge i tråd med det der skal realiseres.
Det videre arbejde er med udgangspunkt i, og en sammenkobling af skolens vision og mission
 
Oplægget fra høringsrunden og møderne sendes ud elektronisk til personale og forældre.
 
Der kan evt. oprettes en arbejdsgruppe bestående af skolebestyrelsesmedlemmer/forældre og pædagogisk personale.
Skoleleder og et bestyrelsesmedlem planlægger et møde idet nye skoleår.
 
Skolens fokus er pt. teamsamarbejde.
 
 
213.          Budget 13                
 
Budgettet blev gennemgået.
Der er ingen udgifter til Egebjerggården efter august 2013.
Skolebakken er stadig under Vestermarkskolen, selvom Kultur og plan nu er ind over.
Vikarudgiften er budgetteret til 600.000 kr.
Der bliver et forventet underskud på ca. 1.000.000 kr.
Budgettet er godkendt.
 
214.          Næste skoleårs bestyrelsesmøde
 
En gang månedlig
 
2. mandag fra 19:00 – 21:30
 
215.          Meddelelser
 
 
 
 
 
 
216.          Punkter til næste møde
 
 
217.          Eventuelt