Vidste du? - skolebestyrelsen

Rammerne for skolebestyrelsens virke, er regelsat efter §§ 42-44 i Folkeskoleloven.

En skolebestyrelse skal bestå af 5 eller 7 forældrerepræsentanter (vi har 7, fordi vi har specialklasser, der dækker mindst tre klassetrin), 2 personalerepræsentanter og 2 elevrepræsentanter (vi har elevrepræsentanter, idet skolen har klassetrin ud over 5.), der alle har stemmeret. Skolelederen samt dennes stedfortræder, varetager bestyrelsens sekretærfunktioner, og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
 
Formanden vælges blandt forældrerepræsentanterne.
 
Forældrerepræsentanterne skal vælges blandt personer, der har forældremyndighed over elever, der er indskrevet på skolen.
 
Elevrepræsentanterne deltager i møderne én gang i kvartalet og må ikke deltage i den del af drøftelserne, der vedrører enkeltpersoner.
 
Forældrerepræsentanternes valgperiode er som udgangspunkt 4 år med enkelte undtagelser fx ifm. kommunalvalg.
 
Skolebestyrelsen mødes den anden mandag i hver måned.

Inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen vedtager, udøver skolebestyrelsen sin virksomhed. Bl.a. inden for følgende punkter:

Dagsordener og referater fra skolebestyrelsens møder lægges offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside, med hensyntagen til den til hver tid gældende tavshedspligt.

Vestermarkskolens skolebestyrelse består p.t. af:

Forældrevalgte
Medarbejdervalgte
Elevvalgte
Ledelsesrepræsentanter med sekretærfunktioner
 

De forældrevalgte p.t. Øverst fra venstre: Jacob, Christina, Morten og Svend. Forrest fra venstre: Dorthe, Carsten og Thomas
 
13. januar 2017