REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE VESTERMARKSKOLEN DEN

13.august 2018 kl. 17.00 til 19.30
 

Skolebestyrelsesmøder

 

Punkter

Sagsfremstilling

Indstil-

linger

Referat

 1. Valg af ordstyrer

 

 

Christina

Thomas Andresen

 1. Godkendelse af referat fra maj og juni

 

Christina

Godkendt

 1. Nyt fra elevrådet

Procedure for valg til elevrådet

MA / FN

Første møde er d. 24. august. Der vælges og konstitueres. Møderne ruller på ugedage.

Steen Brandrup Kortbek er formand og han sparrer med Mette Andersen.

Punkter, der skal drøftes med elevrådet, skal være emner, hvor SKB kan tage beslutning.

 

 1. Alkoholpolitik

 

Hvad indeholder den og hvad indebærer det.

Den præsenteres på fælles forældremøde for udskoling 23/8

FN/Christina

 

SKB har et punkt på udskolingens fælles forældremøde, hvor de blandt andet informerer om Vestermarkskolens alkoholpolitik

 1. Bestyrelsesmedlemmers deltagelse ved forældremøder

Første gang den 23/8 – 10 min.

Hvem deltager?

FN

Følgende SKB medlemmer deltager på forældremøderne:

 

Indskolingen d. 13/9: Thomas Andresen

Mellemtrinnet d. 29/8:   Christina Stavnsbjerg

Udskoling d. 23/8: Morten Kodahl

 1. BUU dagsorden

BUU skal på deres møde drøfte et emne, som vi som skolebestyrelse skal forholde os til

FN

Finn Næshave fremlægger BUU’ s emne.

Høringssvar:

Finn Næshave konfererer med Christina Stavnsbjerg og kommer med udkast til SKB til kommende SKB møde.

 

 1. Forventninger (gensidige)

Få italesat gensidige forventninger til hinanden

Forældrevalgte/medarbejdere/ledelse

 

Hvad angår SKB og hvad angår skolelederen?

 

Vigtigt, at nye SKB melder ud, hvis der er noget man ikke forstår.

Vigtigt, at hvis man har punkter til dagsordenen, at man tager det med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne giver hver især udtryk for hvilke forventninger de har.

 1. Tema(begyndelse) Hvad vil det sige at sidde i en skolebestyrelse?

Tilsyn / rolleafklaring

Principper

Kontakt udadtil

Budget

Ansættelser og afsked

Ordensregler

Undervisningens indhold

FN/ Christina

SKB tager hul på drøftelsen ved at se på Tilsyn / rolleafklaring.

 

Finn gennemgår de forskellige temaer og hvad de betyder.

 

SKB begynder med emnet tilsyn/rolleafklaring ved kommende SKB møde. FN vedlægger bilag for at kvalificerer punktet

 

 1. Meddelelser

Formand

Personale

Forældrevalgte

Skoleleder

 

Formand: Intet at berette

 

Personale: Det var en god første skoledag og morgensamling.

 

Forældrevalgte: Mobiler i udskolingen. De afleveres om morgen og udleveres når skoledagen slutter

 

Skoleleder:

Ekstra dialogmøde d. 22/8. Christina Stavnsbjerg og Jakob deltager

Det ordinære dialogmøde på Vestermarkskolen er d. 12/9.

 

 1.  Punkter til  næste møde

 

 

Tilsyn og rollemodeller

Mobiler

Principper rykkes til et senere møde.

 1.  Evaluering af dagens møde

 

FN

Grøn bold hele bordet rundt.