REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDER VESTERMARKSKOLEN DEN 12.november 2018

17:00 – 19:30

Skolebestyrelsesmøder

 

Fraværende: Christina Stavnsbjerg, Morten Kodahl, Jakob Rasmussen.

Punkter

Sagsfremstilling

Indstil-

linger

Referat

 1. Valg af ordstyrer

 

 

 

Mette Andersen

 1. Godkendelse af referat

 

 

Godkendt

 1. Nyt fra elevrådet

 

MA/FN

Signe Broe orienterer om forskellige arrangementer og ture som elevrådet kan deltage i.

 

Der har været problemer med affald på skolen. Her vil elevrådet udarbejde et initiativ, der kan minimere affald der flyder på skolen.

 1. Nyt fra fællesmøde

 

Lærerne har nu drøftet elevernes brug af mobiltelefoner i skoletiden

 

 

Ud fra bilag og drøftelse, så skal skolebestyrelsen tage stilling til om vores samværsregler skal ændres i forhold brug af mobiltelefoner i skoletiden

 

FN

 

 

 

 

 

Christina/

FN

Finn Næshave gennemgår det vedlagte bilag.

 

Der har været en god proces ved både elever og pædagogisk personale, der alle er stemt for at mobilerne bliver indsamlet i

undervisningstiden.

 

Finn Næshave laver et forslag til retningslinjer i samværsreglernes afsnit om mobiler til næste skolebestyrelsesmøde

 

De nye samværsregler skal godkendes ved kommende skolebestyrelsesmøde.

 1. Høringssvar

Afgivet om bæredygtige skoler – og nye på vej (kort frist)

FN

Finn Næshave orienterer om det vedtagne høringssvar.

Det er besluttet, at klassekvotienten er hævet til 28, og at Vester Skerninge børnehus flyttes til Vestermarkskolen.

 

Nyt høringssvar:

Budget 2019 i B&U: Besparelse: 5.138.000, fordelt på:

PPR: 700.000

SFO: 1.000.000

Personlig assistance: 400.00

Udfasning af specialklasser: 400.000

Specialtilbud: 2.500.000

Færdselsskolen indstilles til lukning.

 

Finn Næshave laver høringssvar og orienterer Skolebestyrelsen inden det sendes.

 1. Økonomi

 

Budgetopfølgning fra okt. 18

FN

Budget for 2019 kommer på et senere skolebestyrelsesmøde for godkendelse. Der bliver ved samme møde orienteret om regnskab 2018

 1. Opsamling på bordet rundt

 

 

Finn Næshave orienterer ud fra bilag.

Følgende kommentarer kom til udtryk:

 

 • Dialogmøder:

Skolebestyrelsen kan kvalificere input ved dialogmøderne ved at gennemgå dagsordenen inden.

Eks. et punkt vedrørende forårs-SFO. Dette er besluttet. Her er det vigtigt med er beskrivelse af det pædagogik indhold.

 

 • Lokalbefolkningen:

Hvordan skal en skole i udkantsdanmark få økonomi til at deltage i arrangementer og kulturelle tilbud i eksempelvis Svendborg og Odense. Dette er et vigtigt spørgsmål som Finn Næshave vil gå videre med.

 

 • Forældre:

Skolebestyrelsen nedlægger deres facebookside og bruger i stedet Vestermarkskolens side.

Der undersøges hvorvidt opslag må deles i andre lokale offentlige grupper.

 

 • Finn Næshave deltager ikke længere i Forum 5762.

 

 1. Tema:

Samarbejde i skolebestyrelsen

Bordet rundt

FN

Punktet udgår og tages op på kommende skolebestyrelsesmøde.

 1. Meddelelser

Formand

Medarbejdere

Forældrevalgte

Skoleleder

 

Medarbejder:

Det pædagogisk personale har, som led i et fokusområde, holdt pædagogisk dag med overskriften:

Lærernes relationskompetence.

Signe Broe, TR, Mette Andersen og AMR, Mia Carstensen deltager i kursus vedr. arbejdsmiljø.

 

Skoleleder:

Pr. 1. januar 2020 flyttes Værkstedsklassen til andre lokaler på skolebakkens matrikel. Dette grundet flytning af Heldagsskolens til Skolebakken. Det betyder samtidig, at skolebakkens bygninger ikke længere vil tilhøre Vestermarkskolen.

 

Morten Kodahl eller Thomas Andresen deltager i kommende dialogmøde.

 1. Punkter til næste møde

 

 

Tema:

Samarbejde i skolebestyrelsen

Godkendelse af samværsregler

 1. Punkter til senere møder

 

 

Regnskab 2018

Budget 2019