Profil

Pædagogiske principper

Vestermarkskolens pædagogiske profil:

På Vestermarkskolen arbejder vi pædagogisk ud fra den tanke, at vi mennesker er noget i kraft af hinanden. Det betyder, at vi tillægger relationerne til hinanden meget stor værdi. Det er i mødet med hinanden, at vi har muligheden for at skabe den nødvendige tryghed og forstyrrelse, så eleverne trives, lærer og udvikler sig. Vi underviser ud fra en anerkendende systemisk tilgang, hvor vi vælger at fokusere på det positive i situationerne. Vi er sikre på, at det vi fokuserer på, er det, som vi får mere af, og alle kan bidrage positivt til, at Vestermarkskolen er et godt sted at lære og et godt sted at være.

Vestermarkskolens vision:

 • Alle børn lærer så meget, de kan.
 • Alle børn lærer, hvordan de lærer bedst.
 • Alle børn bliver udfordret på deres viden, kreativitet og nysgerrighed.

 

Vestermarkskolens grundsten:

 • Faglighed og tværfaglighed i læringen:

Progression i det enkelte fag gennem faserne.

Indholdet i undervisningen er autentisk og giver mening.

 • Evaluerings- og visualiseringskultur:

Tydelige mål for læringen fagligt, socialt og personligt.

Barnet er bevidst om egen læring.

Læreren benytter mange forskellige læringsressourcer.

 • Vedkommende og udfordrende læring:

Tage afsæt i børnenes nysgerrighed og erfaringer.

Inddrage det omgivende samfund.

Stimulere børns lyst til at skabe selv.

 • Samarbejde præget af tillid og åbenhed:

At værdsætte hinandens kompetencer.

At vise hinanden respekt.

At være åbne og nysgerrige i forhold til forskellige initiativer.

 • Udvikling af selvværd og fællesskab:

At inddrage den enkeltes viden og erfaringer i forhold til læring, udvikling af gode fællesskaber og skolens dagligdag.

 

 

 

De enkelte fag

Ud over de obligatoriske fag kan Vestermarkskolen også tilbyde:

Aldersintegreret linjedag på Vestermarkskolen

Eleverne i udskolngen skal vælge linje for en toårig periode.
De kan vælge mellem fire linjer som hver især er beskrevet i eget menupunkt. De fire linjer er:

 • Aktiv, praktisk og sund – med valgfaget madkundskab
 • Sprog, kunst og performance – med valgfagene billedkunst og drama
 • International – med valgfagene engelsk og tysk
 • Innovation og science – med valgfaget håndværk og design

Det er tanken, at de forskellige linjer skal øge motivationen for læringen hos dev enkelte elev. Der bliver mulighed for at fordybe dig en dag om ugen i en interesse sammen med andre elever på 7. – 9. klassetrin, der brænder for det samme. I løbet af dagen vil der være tid til spændende undervisningsformer og arbejdsmetoder.

Der er ingen faglige optagelseskrav til linjedagen, og undervisningens mål følger Folkeskolens Fælles Mål. Alle skolens fag bliver hen over året prioriteret; tonet af den linje, som der er valgt. Linjerne samarbejder med Ungdomsskolen, Svendborg Musikskole, ungdomsuddannelserne, forenings- ,kultur- og erhvervsliv. Alle linjerne giver dig gode muligheder for at kunne træffe fremtidens uddannelsesvalg, og alle linjerne er studie- og erhvervsforberedende.

Du kan som supplement til linjedagen deltage i understøttende fag på Ungdomsskolen og Svendborg Musikskole. Dette fremgår af de forskellige linjer.

Tillige holder Musikskolen også til på skolen med tilbud om yderligere musikundervisning.

Skolens indsatsområder

Vestermarkskolens indsatsområder:

Læringsmåstyret undervisning:

På Vestermarkskolen har vi i en arbejdsgruppe i skoleåret 2013/2014 forberedt os på at arbejde læringsmålstyret. Der er kommet følgende tiltag ud af arbejdet:

 • Vi skal tage udgangspunkt i eleven og ikke i undervisningen.
 • Læreren skal sætte sig mål for, hvad eleverne skal lære, justere undervisningen efter behov, synliggøre målene overfor eleven og sikre elevernes progression.
 • Vi har et systemisk fundament på baggrund af SP og CL.
 • Foredrag ved Michael Mariendahl, Gladsaxe Kommune, skolechef.
 • Teoretiske tilgang til læringsmålstyret undervisning; Nottingham: ”Nøglen til læring”
 • Foredrag for arbejdsgruppe; Nottingham: ”Foredrag på Svendborg Erhvervsskole”
 • Starte i det små.
 • Ledelsen skal sikre et beredskab omkring lærerne, der kan støtte dem i arbejdet med dette. (Ekstern sparring, opfølgning mv.)

Ledelsen udarbejdede på baggrund af arbejdsgruppens forslag tiltag på skolen for kommende skoleår 2014/2015:

 • Arbejde i fagudvalgene med Forenklede Fælles Mål og UVM’s relationsmodel ud fra kommissorium.
 • 3 kursusgange ved Tacha Elung omkring mindset og praksis ved at knække mål i børnehøjde.
 • Krav om håndtering af læringsmålstyret undervisning som minimum med kendte CL strukturer.
   
 • CL – cooperativ læring (strukturer i undervisningen)
  På Vestermarkskolen har vi i skoleåret 13/14 arbejdede med at få cooperativ læring implementeret. Det pædagogiske personale har gennemgået et udviklingsforløb i brugen af CL i undervisningen. Målet er at skabe personlige relevante læringsprocesser for eleverne, og at eleverne får bevægelse og fysisk variation i læringen. CL skal samtidig være med til at ændre adfærd både socialt og læringsmæssige til en mere socialkonstruktivistisk tænkning.

  CL strukturen giver undervisningen en ny dimension og giver muligheden for at skabe bedre læring hos alle elever, og er medvirkende til at flere elever føler sig mere sikre både i læringen, men også i det sociale.

 • SP – vækstmodellen
  Det pædagogiske personale på Vestermarkskolen har i 2011 - 2013 modtaget kurser i SP og den systemiske tankegang. SP virker omstændigt for flere, hvilket har gjort at vi stille og roligt går over til vækstmodellen, der også bygger på den systemiske tankegang.

  Det er vores mål, at det pædagogiske personale tilegner sig et systemisk menneskesyn, hvor modellerne kan hjælpe med at analysere en vanskelighed og dermed få en forståelse af vanskeligheden. Analysen er med til, at man kan se på barnet med nye øjne og lave en handleplan.

  Det gode ved SP-/vækstmodellen er, at man fjerner fokus fra individet til omgivelserne og får dermed handlemuligheder uanset, hvor store vanskeligheder  barnet/børnene er i – skolen kan tage fat i skolerelaterede områder. Arbejdet med systemiske modeller giver en mere anerkendende tilgang til omverdenen.
  Ledelsen går foran som det gode eksempel i forbindelse brugen af især vækstmodellen.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Alle på skolen har undervisning på samme tid og hermed også frikvarter på samme tid, dog ikke med samme antal undervisningstimer.

Eleverne fra 0. - 6. årgang har én ugentlig blokdag,som går fra kl. 9.45 - 14.00. Dette er typisk en fagdag, hvor eleverne kan få mulighed for at fordybe sig, tage ud af huset, få en mere varieret dagligdag, arbejde på tværs af klasserne og meget mere.

I indskolingen er denne dag om torsdagen og på mellemtrinet er det om tirsdagen.

Da Vestermarkskolen er en idrætsskole har eleverne fra 0. - 6. årgang 6 ugentlige idrætstimer. Læs mere om det på dette link: Idrætsskole

Vi har morgensang for alle elever to gange om ugen.

 

Evt. særlige undervisningstilbud

På Vestermarkskolen arbejder vi bevidst med en forebyggende indsats. Det kommer til udtryk ved, at vi prioriterer:

 • Mange voksne fra skolestart, så eleverne lærer at være elev.
 • Lydbilledlæsning efter jul på 0. årgang – vi har en forventning om, at 90% af eleverne har knækket læsekoden inden de går ud af 0. klasse – reduktion af kommende læseløft.
 • Læseløft i slutningen af 1. klasse eller starten af 2. klasse.
 • TIM – Tidlig Indsats i Matematik på 1. årgang.
 • VAKS – Vælg AfKodningStrategi på 5. årgang
Fra 4. årgang lægges CD-ord ind på elevernes pc eller Intoword på iPads/tablets, så fremt eleven har vanskeligheder ved at læse og/eller at skrive. Disse programmer kan læse digital tekst op og understøtte skrivningen.
 
Diagnosticerede ordblinde kommer på Nota og lærer at bruge kompenserende hjælpemidler.
Det er vigtigt, at vi ikke handicapper læsesvage elever og på den måde forhindre dem i at tilegne sig viden.
Her ligger der også en opgave i forbindelse med forældresamarbejdet.
 
Fra august 2014 arbejder vi på at udvikle en skolefefunktion.

Lektiepolitik

På Vestermarkskolen tilbydes 2 til 3 ugentlige timers læringsværksted for alle elever, hvor eleverne klassevis har mulighed for at lave eventuelle lektier, eller har mulighed for faglig fordybelse i øvrigt.

Derudover kan der i kortere eller længere perioder påregnes lektiearbejde derhjemme, alt efter hvad man arbejder med i klassen, dette er dog ikke et krav.

Regler for elevernes opførsel

Skolebestyrelsen er ved at udarbejde nye ordensregler.